Katas

Kata List

Here you can find a list of the Katas for different styles of Karate.

 

Shotokan Katas

SenteiShiteiTokui
Tekki ShodanHeian 1-5Ji'in
Bassai DaiTekki Nidan
EmpiTekki Sandan
Kanku DaiGankaku
JionBassai Sho
HangetsuSochin
Kanku Sho
Nijushiho
Gojushiho Sho
Gojushiho Dai
Chinte
Unsu
Meikyo
Wankan
Jitte

 

Shito Ryu Katas

SenteiShiteiTokui
Matsumura no RohaiPinan 1-5Jion
Naihanchi ShodanKosokun Sho
SaifaCiatanyara No Kushanku
JiurokuSochin (Aragaki ha)
Bassai DaiMatsumura No Bassai
Kosokun DaiTomari Bassai
Tomari No Ananku
Wanshu
Niseichi
Ji'inSanseiru
SeienchinChinto
WanshuShisochin
AoyagiNipaipo
MiojioKururunfa
Seipai
Seisan
Gojushiho
Unshu
Suparimpei
Anan
Jitte
Pacho
Haiku
Paiku

 

Goju Ryu Katas

SenteiShiteiTokui
SeisanGekisai Dai IchiKururunfa
SeipaiGekisai Dai NiSuparimpai
SeiunchinSaifaSanseru
Shisochin

 

Wado Ryu Katas

SenteiShiteiTokui
KushankuPinan 1-5Chinto
NiseishiNaihanchi
JionRohai
PassaiWanshu
JitteSeishan
Anan

 

Shorin Ryu Katas

SenteiShiteiTokui
WankanPinan 1-5Chinto
Tomari PassaiFukyu Gata 1-2Gojushiho
Matsumura no Passai (Dai)Chatan Yara no Kusanku
Itosu no Passai (Sho)Matsumura no Kusanku (Dai)
WanshuItosu no Kusanku (Sho)
AnankuUnshu
JionRyuko
Chinte
Jitte
Sochin

 

Uechi Ryu Katas

SenteiShiteiTokui
SesanKanshivaKanshiva
KanchinSechinSeichin
SanseryuKanshuKanshu
Seiryu (Kiyohide)Seiryu
Sesan
Kanchin
Sanseiryu

 

Kyokushinkai Katas

SenteiShiteiTokui
Geksai DaiPinan 1-5Seienchin
Tsuki No KataKanku Dai
YantsuGeksai Sho
TenshoSushi Ho
SaifaGaryu
Sanchin no kataSeipai

 

Budokan Katas

SenteiShiteiTokui
EmpiHeian 1-5Meikyo
Tekki 1-2Tekki Sandan
Bassai DaiBassai Sho
Kanku DaiKanku Sho
JionJitte
HangetsuSochin
Ji'inUnsu
Gankaku
Ninjushiho
Gojushiho - Sho
Gojushiho - Dai
Chinte
Wankan

 

Gosoku Ryu Katas

SenteiShiteiTokui
Ni No KataKihon Ichi No KataDenko Getsu
Kime No KataKihon Yon No KataRi Кyu
GosokuKime Ni No KataТаmashi
Gosoku YondanRyu No KataJyu Hachi Nо Таchi
Uke No KataGosoku Godan
Jyu No Мichi

 

Shukokai Katas

SenteiShiteiTokui
AnnankoPinan 1-5Kururunfa
JurokonoBassai Dai
JiinKosokun Sho
Ni SeishiSeipai
Bassai ShoSuparimpei
Bassai DaiSeienchin
Kosokun DaiGojushiho Sho
Unshu

 

Sankukai Katas

SenteiShiteiTokui
Hiji No KataHeian 1-5Matsukaze
JiinKosokun Dai
AnnankoKururunfa (Hyakuhachi)
ShinseiSeipai
Bassai DaiTajima
SeienchinGoju Yon
Sanchin
Tensho
Saifa

Under EU law we are required to inform you that we use cookies to improve your experience.
We do not sell your data to third parties for advertising purposes. By using this site you consent to our use of cookies. If you would like to know more please read our Privacy PolicyAccept